PartnerCOMARCH.com.pl


[ID: 198] Faktury

Moduł Faktury to narzędzie, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób możliwe jest wystawienie:

 

 • Faktury Sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych),
 • Faktury Zakupu,
 • Faktury Pro Forma i zaliczkowej,
 • Paragonu,
 • Faktury RR,
 • Faktur Wewnętrznych Sprzedaży i Zakupu,
 • Faktur Korygujących

Dokumenty mogą być wystawione zarówno w polskich złotych, jak i w walutach obcych, co powoduje większą elastyczność stosowania. Rozwiązanie walutowe jest idealne dla podmiotów gospodarczych prowadzących transakcje zagraniczne. Dzięki wykorzystaniu tego modułu macie Państwo możliwość bardzo łatwego ewidencjonowania faktur w walutach obcych, zarówno na terenie UE, jak również poza nią.

Moduł Faktury współpracuje z innymi modułami składowymi systemu Optima,a  dzięki pełnej integracji przepływ informacji pomiędzy nimi nie jest niczym ograniczony powodując znaczne usprawnienie rozliczeń handlowych oraz procesów związanych z księgowaniem.

Moduł Faktury posiada dodatkowo następujące funkcjonalności:

 • okno sprzedaży dedykowanej - umożliwia prezentację informacji związanych z konkretnym kontrahentem, takich jak:
  • zestawienie rabatów oraz wydruk indywidualnego cennika "pod Klienta";
  • historia kontrahenta (pokazuje wszystkie dokumenty z nim związane);
  • historia płatności kontrahenta wraz z prognozą płatności przyszłych;
  • limit kredytu kupieckiego, który został danemu klientowi przyznany;
  • wartości przeterminowanych płatności, zadłużenia i pobranych zaliczek;
  • analiza sprzedaży z ostatnich trzech miesięcy, ich porównianie z analogicznym okresem w roku poprzednim;
  • lista wystawionych Faktur Sprzedaży oraz Faktur Proforma - możliwość podglądu wystawiania nowych dokumentów;
  • pobieranie informacji z innych modułów (np. CRM lub serwis);
 • łatwe zakupy/sprzedaż - funkcjonalność ta pozwala na znaczące uproszczenie wystawiania dokumentów. Z użyciem tej opcji wystawienie składa się z trzech kroków:
  • zaznaczenia zasobów oraz ich ilości;
  • wyboru rodzaju tworzonego dokumentu (dla sprzedaży są to: Faktura Sprzedaży, Faktura Proforma, Paragon, dla zakupu natomiast Faktura Zakupu);
  • wyboru kontrahenta na dokumencie
 • internetowa wymiana dokumentów - wykorzystana w tym przypadku współpraca Optimy z systemem ECOD pozwala na elektroniczną wymianę dokumentów z naszymi partnerami handlowymi. Zarówno eksport faktur, jak i import zamówień realizowany jest z użyciem standardu EDI (Electronic Data Intercharge).

Korzyści wynikające ze stosowania Modułu Faktury: 

 • przyspieszenie operacji w związku z używaniem operacji seryjnych (zbiorczych);
 • szybki dostęp do informacji o bieżących cenach oferowanych usług;
 • możliwość szczegółowego opisywania usług cechami (tzw. atrybuty);
 • prowadzenie transakcji walutowych;
 • definiowanie warunków handlowych (ceny, rabaty, kredyty kupieckie) indywidualnie dla każdego kontrahenta;
 • możliwość pełnego dostosowania wyglądu dokumentów (użytkownik sam decyduje o układzie dokumentu);
 • personalizacja interfejsu pod danego użytkownika, udostępnianie lub blokowanie poszczególnych funkcji dla danych operatorów;
 • możliwość modyfikacji wydruków (np. poprzez dodanie własnego logo)