PartnerCOMARCH.com.pl


[ID: 199] Kasa/Bank

Moduł Kasa/Bank umożliwia ujęcie wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań. Na podstawie danych zgromadzonych w module Kasa/Bank można wykonać szereg zestawień i raportów obrazujących w różnych przekrojach kondycję finansową firmy. 

Są to między innymi:

 • kalendarz planowanych płatności;
 • zestawienia wierzycieli i dłużników;
 • raport wpływów i wydatków według kategorii przychodów i kosztów

 Moduł zapewnia:

 • elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank;
 • rozliczenia automatyczne z listy rozliczeń kasowych/bankowych podmiotu. Jest to miejsce przeznaczone do wykonywania rozliczeń i kompensat pomiędzy dokumentami wystawionymi dla tego samego podmiotu (kontrahenta, pracownika, wspólnika, banku lub urzędu). Z tego miejsca można również uzgadniać stan należności i zobowiązań z kontami księgowymi;
 • rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN a drugi w walucie obcej;
 • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie;
 • seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych;
 • seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności;
 • wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) ; Kalendarz;
 • prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych;
 • możliwość wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald;

Moduł Kasa/Bank Plus daje możliwość  prowadzenia magazynu walut. Kasa/Bank Plus dedykowany jest firmom korzystającym z rozliczeń w walutach obcych, które potrzebują prowadzić bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych oraz wyodrębnionych kasach walutowych, w przeliczeniu na walutę polską.